Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...
ÚvodŽebříčekŽivotníNeživotníAuto pojištěníHledat pojištěníSlevy a bonusyPoradna

Radíme Vám

Životní pojištění

Životní pojištění kryje rizika, se kterými se může člověk během svého života setkat. Před uzavřením životního pojištění je velmi důležité určit rizika, která chcete zajistit a podle toho zvolit vhodný produkt.

Pro koho je životní pojištění primárně určeno?

 Pojištění je vhodné zejména pro osoby, které:

 • mají rodinu, která je závislá na jeho příjmech
 • plánují pořídit si vlastní bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru
 • chystají se čerpat úvěr či využít leasing

Druhy životního pojištění:

Rizikové pojištění 
Rizikové životní pojištění je pojištěním pro případ smrti. Neobsahuje žádnou spořicí složku a zaplacené pojistné je spotřebováno na krytí pojistné ochrany a poplatky pojišťovny. Pojištění je vhodné pro klienty, kteří chtějí zabezpečit blízké osoby pro případ smrti nebo chtějí pojištění postoupit ve prospěch jiného subjektu, tj. lze jej použít k zajištění hypotéky či jiných úvěrových produktů.

Kapitálové pojištění
Kapitálové životní pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti  nebo dožití a spoření. Část pojistného jde na složku pojistnou a část na složku spořící. Pojištění je vhodné pro klienty, kteří chtějí zabezpečit své blízké pro případ smrti, chtějí mít garantovánu částku pro případ dožití  nebo chtějí dlouhodobě a pravidelně zhodnocovat finanční prostředky. U tohoto typu pojištění nelze aktivně ovlivňovat výši kapitálového zhodnocení. Obdobou tohoto typu pojištění je důchodové pojištění - ve smlouvě je sjednán roční nebo důchod pojistná částka při dožití; základním cílem je zvýšení životního standardu v seniorském věku.

Investiční pojištění
Investiční životní pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti s investováním pojistného do podílových fondů. Zhodnocení je závislé na zvolené investiční strategii (možnost volby z nabídky několika investičních fondů lišících se předpokládaným zhodnocením finančních prostředků). Pojištění  je určeno více odvážným klientům, kteří se sami chtějí rozhodnout, jak své prostředky investovat.

Úrazové pojištění
Úrazové pojištění zahrnuje výplatu pojistného plnění v případě, že v důsledku úrazu dojde k přechodnému nebo trvalému tělesnému poškození, či smrti pojištěného. Rozsah pojistných rizik i výši pojistné částky je možné zvolit individuálně. Výplata pojistného plnění po úrazu neprobíhá ihned, ale až po skončení šetření úrazu.

Komerční zdravotní pojištění
Pomocí komerčního zdravotního pojištění má klient možnost pojistit se proti riziku ztráty příjmu, které vznikne v důsledku úrazu či nemoci. Na základě smlouvy mezi pojišťovnou a klientem má pojišťovna povinnost v případě úrazu či nemoci vyplatit sjednané plnění.

Výhody a nevýhody životního pojištění

 Výhody:

 • pojistná ochrana v případě pojistné události
 • zhodnocení finančních prostředků
 • možné příspěvky zaměstnavatele
 • daňové úspory
 • u investičního životního pojištění možnost volby investiční strategie
 Nevýhody:
 • zdanění výnosů
 • dlouhodobý produkt
 • nízká likvidita prostředků
 • pojištění nemůže uzavřít každý - pojišťovny zkoumají zdravotní stav pojištěného

Neživotní pojištění

Jedná se zejména o havarijní pojištění, povinné ručení, pojištění odpovědnosti za škodu, cestovní pojištění, pojištění majetku aj. Tento typ pojištění nebývá spojen s žádnou formou spoření. Předepsané pojistné představuje pouze ohodnocení pojištěného rizika a provizi pojišťovně. 

Pojištění majetku
Pojišťovna poskytuje pojistnou ochranu majetku v případě, že dojde k jeho zničení, poškození nebo odcizení.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Tento typ pojištění  se vztahuje na škodu, kterou pojištěný způsobil přímo nebo nepřímo na zdraví jiné osoby (úraz, způsobení nemoci), poškozením nebo zničen ím věci, případně i za jinou škodu, za kterou pojištěný podle určitého právního předpisu odpovídá.

Povinné ručení
Toto pojištění musí mít uzavřeno každý majitel, resp. provozovatel motorového vozidla.

Havarijní pojištění
Pojištění na škody vzniklé v důsledku havárie na vlastním vozidle. Pomůže překlenout finanční ztráty při dopravní nehodě, krádeži nebo vandalizmu.

Cestovní pojištění
Kryje finanční rizika spojená s úrazem, náhlým onemocněním, ztrátou zavazadel a některými dalšími případy nouze.


Žebříček nejlepších finančních produktů

Při výběru vhodného produktu Vám může být nápomocen Žebříček nejlepších finančních produktů, který je specialisty společnosti Scott & Rose sestavován na základě každodenního zpracování a analyzování mnoha dat a informací z oblasti finančního trhu.

Slovníček pojmů
Běžné pojistné
Pojistné placené pojistníkem v pravidelných splátkách za dohodnuté období a ve výši stanovené v pojistné smlouvě.
Obmyšlená osoba
Osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného
Pojistník
Osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu. Má právo dispozice s pojistnou smlouvou a povinnost platit pojistné.
Technická úroková míra
Zaručený podíl na výnosech z finančního umístění v životním pojištění. Je garantována zákonem a její maximální výši určuje ČNB.
Bonus (sleva)
Označuje v praxi poskytnutí dobropisu zákazníkovi za splnění stanovených nebo dohodnutých podmínek. V pojištění jde o slevu na pojistném za příznivý škodový průběh a jiné.
Pojistitel
Právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost (pojišťovna).
Pojištění pouze pro případ dožití
Dožije-li se pojištěný dne uvedeného v pojistné smlouvě jako konec pojištění, vyplatí pojistitel pojištěnému pojistné plnění ve výši pojistné částky sjednané pro případ dožití; nedožije-li se pojištěný tohoto dne, pojištění zanikne.
Úrazové pojištění
Úrazové pojištění zahrnuje výplatu pojistného plnění v případě, že v důsledku úrazu dojde k přechodnému nebo trvalému tělesnému poškození nebo smrti pojištěného. V úrazovém pojištění se sjednávají pojistné částky pro: trvalé následky úrazu, dobu nezbytného léčení (bývá shodná s dobou pracovní neschopnosti), smrt následkem úrazu.
Jednorázové pojistné
Pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno. Splatnost je dnem počátku pojištění, nebylo-li dohodnuto jinak.
Pojistná částka
Maximální limit plnění v případě pojistné události. Tato částka je dohodnuta v pojistné smlouvě.
Pojištění pouze pro případ smrti
Zemře-li pojištěný během trvání pojištění, vyplatí pojistitel oprávněné osobě pojistné plnění ve výši pojistné částky sjednané pro případ smrti; dožije-li se pojištěný dne uvedeného v pojistné smlouvě jako konec pojištění, pojištění zanikne.
Vinkulace pojistného plnění
Znamená omezení dispozice pojištěného s pojistným plněním. Vinkulace pojistného plnění ve prospěch třetí osoby znamená, že v případě pojistné události je pojistné plnění vyplaceno třetí osobě.
Malus
Jde o opak bonusu, tedy o přirážku ke stanovenému pojistnému, jestliže nejsou splněny určené podmínky průběhu pojištění nebo je realizace horší než dohodnuté (kalkulované) riziko. Nejčastěji se jedná o přirážku za nepříznivý škodový průběh v předcházejícím období a jiné.
Pojistná doba
Doba na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno.
Pojištěný
Osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost nebo jiné hodnoty se pojištění vztahuje. V případě pojistné události má právo na pojistné plnění, není-li stanoveno jinak.
Životní pojištění
Životní pojištění zahrnuje krytí rizik ohrožujících zdraví a životy lidí. Mezi základní druhy životního pojištění patří: pojištění pro případ smrti, pojištění pro případ dožití, důchodové pojištění, smíšené životní pojištění, univerzální životní pojištění.
Neživotní pojištění
Neživotní pojištění zahrnuje krytí celé škály rizik. V rámci neživotního pojištění se uplatňují: pojištění úrazová, pojištění zdravotní a nemocenská, pojištění majetková, pojištění odpovědnostní a také havarijní pojištění a povinné ručení.
Pojistné plnění
Pojistné plnění představuje náhradu pojistitele v případě, že dojde k pojistné události.
Spoluúčast
V pojistné smlouvě dohodnutá hodnota, kterou se pojištěný podílí na pojistné události. Obvykle je stanovena fixní částkou nebo procentem.
Zpravodajství - Pojištění
Výluky u cestovního pojištěníK cestovku připojištění zavazadel za pět korun na denRok od spuštění mobilní aplikace KOOPILOTJak pojistit auto na cestu do zahraničí?Jak se Češi vypořádavají s výpadkem příjmů? Nabídky pojišťoven a bank na dovolenou

   


Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz