Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...
ÚvodŽebříček - podílové fondyPodílové fondy Vklady a investiceZlato, StříbroDluhopisyPoradna

Radíme Vám


Investice prostřednictvím otevřených podílových fondů

Jde o tzv. kolektivní způsob investování. Principem tohoto způsobu investování je shromažďování prostředků jednotlivých investorů investiční společností, která je za úplatu spravuje a zhodnocuje.

Před výběrem vhodné investice je dobré si uvědomit na jak dlouhou dobu mohu vložit své prostředky do fondu a zároveň jaké riziko jsem ochoten podstoupit. Jednotlivé typy podílových fondů se vyznačují specifickou mírou rizika a očekávaných výnosů.


Typy otevřených podílových fondů:

Fondy peněžního trhu
Prostředky jsou investovány do státních pokladničních poukázek, dluhopisů s krátkou dobou splatností a bankovních termínových vkladů. Z hlediska rizikovosti je investice do fondů peněžního trhu nejméně riziková. Výnosy se odvíjí především od výše úrokových sazeb.

Dluhopisové fondy
Prostředky jsou investovány především do investičních nástrojů s delší dobou splatnosti. Očekávaný výnos je však dlouhodobě vyšší než u fondů peněžního trhu. Minimální doporučená délka investičního horizontu je 2 – 3 roky.

Smíšené fondy
Prostředky jsou investovány do různým investičních nástrojů (akcie, dluhopisy, nástroje peněžního trhu). Rizikovost smíšených fondů je střední až vysoká.

Akciové fondy
Prostředky jsou investovány především do akcií a mohou tak dosáhnout vysokého zhodnocení. Je doporučován delší investiční horizont (minimálně 5 let).

Zajištěné (garantované) fondy
Při splatnosti je zpravidla zaručena návratnost vložené částky. Rizikovost zajištěných fondů je střední. Tento typ fondu je určen pro opatrné investory.


Výhody a nevýhody investování do otevřených podílových fondů:

Výhody:

    • vysoká likvidita – kdykoliv lze požádat o zpětný odkup
    • výnosy z fondů po 6 měsících držení nepodléhají dani
    • nízké pravidelně investované částky
    • vyšší zhodnocení než u běžných bankovních produktů
    • profesionální správa prostředků

Nevýhody:

    • poplatky za nákup a správu prostředků
    • riziko poklesu investice


Investice a spoření v jednom kombinovaném produktu

Produkt, který kombinuje některý z bankovních vkladových produktů (spořicí účet nebo termínovaný vklad) a investování do podílových fondů z nabídky dané banky. Produkt s poměrně nízkým rizikem, ale s výnosem, který může alespoň do nějaké míry eliminovat výši inflace.


Investice prostřednictvím zlata a stříbra

Jednou z dalších možností, kam může investor investovat své volné finanční prostředky, je prostřednictvím zlata a stříbra.

Zlato patří k nejoblíbenějším burzovním komoditám. Investoři na něm oceňují především relativní spolehlivost v čase krizí a vysokou likviditu. Zlato vám sice nenabídne obrovské zhodnocení, ale na druhou stranu nese nízké riziko a jeho hodnota nijak závratně nekolísá, naopak v dlouhodobém horizontu roste.

Cena zlata se na světových burzách většinou udává v dolarech za troyskou unci (oz), která odpovídá 31,103 gramu. Do výhodnosti tedy logicky zásadně promlouvá aktuální kurz dolaru v poměru k měně, která investora zajímá.

Výhody zlata:

    • bezpečný uchovatel hodnoty
    • menší volatilita a nižší riziko
    • vysoká likvidita
    • hodnota v dlouhodobém horizontu roste
    • zlato je osvobozeno od DPH

Nevýhody zlata:

    • nižší zhodnocení
    • poplatky za úschovu vzácného kovu v bance (pokud nebudeme mít zlato uchováno doma)
    • výrobní a distribuční náklady a marže u obchodníků

Výhody stříbra:

    • bezpečný uchovatel hodnoty
    • vysoká likvidita
    • dlouhodobé zhodnocení vložených prostředků
    • široké využití v průmyslu

Nevýhody stříbra:

    • vyšší volatilita než u zlata
    • při nákupu stříbra je cena navýšena o DPH (21 %)
    • horší skladování kovu oproti zlatu

Investice prostřednictvím dluhopisů

Pokud se investor nerozhodne investovat do podílových fondů či zlata nebo stříbra, může své volné finanční prostředky investovat prostřednictvím dluhopisů.

Dluhopis je cenným papírem, u něhož se vydavatel dluhopisu zavazuje ke dni splatnosti dluhopisu splatit majiteli dluhopisu jistinu (půjčenou částku) a sjednaný úrok. Prostřednictvím dluhopisů může jejich vydavatel získat nemalý zdroj financování bez toho, aby žádal o úvěr. U dluhopisů je pevně stanovená jejich nominální hodnota a většinou také jejich úrok (takzvaný kuponový výnos), který však může v některých případech stanoven jako proměnlivý. Vyplácení výnosů je přitom určeno ke konkrétním datům. Z toho také vyplývá hlavní rozdíl mezi dluhopisem a akcií – výnos akcií je vázán na obchodní úspěchy akciové společnosti, výnos dluhopisu je předem stanovený.

Druhy dluhopisů:Státní dluhopisy
Jsou spojeny s nejnižší mírou rizika, zároveň však v porovnání s jinými dluhopisy zpravidla nabízejí nižší úrok. Emisi státních dluhopisů zajišťuje stát, který ručí za jejich řádné splacení.

Podnikové (korporátní) dluhopisy
Jsou podobné těm státním. Jejich emitentem je však menší správní jednotka než stát (např. město, obce nebo kraj). Emitent v tomto případě ručí za dluhopis majetkem.

Komunální (municipální) dluhopisy
Poskytují vyšší úroky. Jsou však na druhou stranu spojeny s různými podnikatelskými riziky (např. rizika krachu celé firmy). Výhodou podnikového dluhopisu však je, že v případě krachu firmy jsou majitelé dluhopisů vypláceni před akcionáři.

Bankovní dluhopisy
Představují zvláštní druh korporátních dluhopisů, které vydávají banky pro získání finančních prostředků na delší dobu. Emisi a prodej dluhopisů si mohou banky zprostředkovat samy.

Dalším kritériem pro rozdělení dluhopisů do různých skupin je stanovená doba jejich splatnosti.

    • Krátkodobé dluhopisy mají splatnost obvykle do jednoho roku
    • Střednědobé dluhopisy mají splatnost mezi jedním až deseti roky
    • Dlouhodobé dluhopisy mají splatnost deseti let a více
    • Dluhopisy bez uvedené splatnosti, tzv. perpetuální, které jsou vydávány na neomezeně dlouhou dobu s tím, že jsou z nich nepřetržitě vypláceny výnosy


Výhody a nevýhody investování do dluhopisů:Výhody:

    • nižší volatilita
    • pravidelný a předvídatelnější výnos
    • vyšší likvidita u burzovně obchodovaných dluhopisů

Nevýhody:

    • nižší výnos
    • vyšší jmenovitá hodnota dluhopisu
    • nízká likvidita u mimo burzovně obchodovatelných dluhopisů

Žebříček nejlepších finančních produktů

Při výběru vhodného produktu Vám může být nápomocen Žebříček nejlepších finančních produktů, který je specialisty společnosti Scott & Rose sestavován na základě každodenního zpracování a analyzování mnoha dat a informací z oblasti finančního trhu.

Slovníček pojmů
Akciové fondy
Investiční fondy, které jsou výhradně nebo převážně tvořeny akciemi.
Fondy fondů
Fondy, které investují do jiných fondů, jejichž podílové listy nakupují. Neinvestují tak přímo do akcií nebo dluhopisů.
Otevřený podílový fond
Podílový fond u kterého není počet podílových listů limitován a podílník má právo na odkoupení svých podílových listů investiční společností za aktuální tržní hodnotu ke dni uplatnění práva na odkup.
Troyská unce
Je základní váhová jednotka (přibližně 31,1 gramu) používaná na národních a mezinárodních trzích stříbra, zlata, platiny a dalších drahých kovů
Cena podílového listu
Hodnota, za kterou je možné podílový list koupit nebo prodat. U otevřených podílových fondů je shodná s vlastním jměním fondu připadající na jeden podílový list.
Fondy peněžního trhu
Fondy, které investují peníze do krátkodobých finančních nástrojů neboli nástrojů peněžního trhu. Jde o málo rizikové instrumenty jako státní pokladniční poukázky, dluhopisy, jejichž doba do splatnosti nepřesahuje 1 rok nebo termínované vklady bank,.. .
Podílový fond
Fond pro který investiční společnost shromažďuje peněžní prostředky vydáváním podílových listů. Majetek v podílovém fondu je společným majetkem majitelů podílových listů a je svěřen investiční společností do obhospodařování. Ta jej používá ke koupi cenných papírů nebo ukládá na účty u bank.
Uzavřený podílový fond
Podílový fond u něhož je stanoven minimální počet vydaných podílových listů a je stanovena doba, po kterou budou podílové listy vydávány. V průběhu stanovené doby trvání fondu nemá podílník právo na odkoupení podílového listu.
Datum splatnosti
Datum, kdy je emitent povinen splatit investorovi jmenovitou hodnotu dluhopisu.
Investiční horizont
Doba, na kterou je investice plánována. S větším rizikem se investiční horizont prodlužuje a naopak.
Podílový list
Cenný papír vyjadřující podíl na majetku fondu.
Vstupní (prodejní) poplatek
Poplatek účtovaný investiční společností při prodeji podílových listů investorovi.
Diverzifikace
Rozložení investic v portfoliu za účelem rozložení rizika mezi více cenných papírů.
Investiční riziko
Míra pravděpodobnosti, že se sníží hodnota investice. Největší investiční riziko mají akciové fondy, nejmenší naopak fondy peněžního trhu.
Poplatek za správu
Poplatek, který investiční společnost účtuje průběžně fondu za správu jeho majetku.
Výkonnost fondu
Udává se obvykle v procentech a vyjadřuje zhodnocení majetku fondu za příslušné časové období. Předchozí výkonnost fondu může být pro investora vodítkem, avšak nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období investiční společností.
Dluhopis
Je zastupitelný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky a povinnost emitenta toto právo uspokojit. Může existovat v tištěné i zaknihované podobě.
Lhůta pro upisování emise
Lhůta, během které mohou být dluhopisy vydávány.
Portfolio
Složení investice. U otevřených podílových fondů se jedná o souhrn investičních instrumentů, které fond vlastní.
Výnos do splatnosti
Očekávaný výnos, který investor získá, když zakoupí dluhopis a drží ho až do data splatnosti.
Dluhopisové fondy
Fondy, které investují prostředky převážně nebo výlučně do dluhopisů.
Likvidita
Možnost proměnit aktiva na hotové peníze. Čím vyšší je likvidita, tím rychleji lze investici zpeněžit.
Smíšené fondy
Smíšené fondy rozdělují své portfolio mezi nástroje peněžního trhu, dluhopisy a akcie
Výstupní (odkupní) poplatek
Srážka účtovaná investiční společností při odkupu podílových listů od investora.
Emise
Soubor dluhopisů vydávaných na základě emisních podmínek majících stejné datum vydání a stejné datum splatnosti. Emise může být vydávána postupně po částech.
Nemovitostní fondy
Správce fondu nakupuje nemovité statky a cenné papíry na ně navázané. Středně až dlouhodobá investice.
Splatnost dluhopisu
Je časové období, na které si emitent půjčuje peníze.
Zajištěné fondy
Fondy, které garantují určitý minimální výnos nebo návratnost části nebo celé jistiny (obvykle od 90 do 100 %) v kombinaci na garantovaném podílu na zhodnocení určitého indexu kapitálového trhu.
Emitent
Společnost, která vydává cenné papíry za účelem získání finančních prostředků.
Nominální hodnota
Je finanční částka, která musí být uvedena na dluhopisu a v emisních podmínkach. Tuto finanční částku obdrží vlastník dluhopisu v den splatnosti.
TER
TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.
Zpravodajství - Investice
Češi a investování: za nejbezpečnější a nejatraktivnější investice považují nemovitostiŽebříčky spořicích účtů a termínovaných vkladů v červenciZlato a jeho červnová výkonnostInvestice do podílových fondů prostřednictvím marketu nebo aplikaceProduktové novinky bank v červnu aneb co nového pro nás banky připravily?Žebříček podílových fondů na Finparádě za měsíc červen

   


Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz