Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...
ÚvodŽebříčekpřehledKontokorentykreditkyMikropůjčkySpotřebitelskéHypotékystavebníSlevy a bonusyPoradna

Radíme Vám

Víte, který produkt je pro vás nejvhodnější? Kreditní karta, kontokorent nebo půjčka? Chcete vědět jak snížit své stávající splátky?

Pokud jste se rozhodli vzít si úvěr, níže naleznete popis nejběžnějších produktů na trhu.

Kontokorentní úvěr

Kontokorentní úvěr je nejjednodušší a nejvíce využívanou formou úvěru, který vám pomůže překlenout dočasný nedostatek finančních prostředků. Úvěrový rámec je součástí vašeho osobního účtu. Jakmile vyčerpáte všechny vaše finanční prostředky, můžete začít čerpat kontokorentní úvěr. Neprodleně poté, jakmile bude na váš účet připsána například mzda nebo jakékoli finanční prostředky, úvěr se splatí a můžete opět začít používat vlastní finanční prostředky nebo čerpat kontokorent. Doporučujeme zřídit si kontokorentní úvěr k účtu, kam vám chodí mzda a využívat jej příležitostně. Je lepší mít vždy kontokorentní úvěr pod kontrolou a neužívat jej při dlouhodobých finančních obtížích. Kontokorentní úvěr je vhodnou součástí vašeho osobního účtu.

Kreditní karta

Kreditní karta je pružný způsob placení nákupů, bez ohledu, zda na svém osobním účtu máte dostatek vlastních prostředků nebo ne. S kreditní kartou vždy získáte úvěrový rámec, který můžete opakovaně čerpat a splácet. Kreditní karta je výborným pomocníkem při řízení rodinného rozpočtu, protože vám umožní dokonalý přehled o vašich financích. Zatímco kreditní kartou je vhodné platit běžné nákupy u obchodníků, pravidelné platby, mezi které patří nájem, plyn či elektřinu, je vhodné platit ze svého osobního účtu a z vlastních prostředků.

Půjčka

Půjčka je vhodný úvěrový produkt pro financování nákupů zboží nebo služeb ve vyšších pořizovacích hodnotách, jako například vybavení a rekonstrukce domácnosti, pořízení auta nebo financování vašich studií.

Konsolidace úvěrů

Konsolidace úvěrů (z latinského con-, dohromady a solidus, pevný; konsolidace tedy znamená upevnění, ustálení, urovnání) (také konsolidace půjček) znamená, má-li klient více půjček, vyčerpaný limit kontokorentu, čerpanou kreditní úvěrovou kartu atd., je výhodné všechny tyto pohledávky "konsolidovat" do jedné, nové "zastřešující" půjčky (úvěru), ze které jsou tyto všechny pohledávky uhrazeny a klient tak dosáhne mnoha výhod:
  • snížení splátky
  • snížení poplatku (platí pouze 1 úvěr)
  • možné prodloužení doby splácení
Poskytování úvěru

Úvěry jsou poskytovány bankovními či nebankovními institucemi. Jedná se o dočasné poskytnutí peněžních prostředků úvěrujícímu za určitý poplatek a úrok. Úvěry mohou být účelové (vymezení na co bude úvěr využit) či neúčelové. 

Úvěr je uzavírán mezi bankou (či jiným poskytovatelem) a fyzickou/právnickou osobou většinou uzavřením úvěrové smlouvy. U obvyklých úvěrů jsou podmínky, které musí žadatel o úvěr splnit, standardizované a odvíjejí se od toho, zdali se jedná o fyzickou, či právnickou osobu (u fyzických osob jsou jednodušší, neboť se nejedná o velké sumy a navíc těchto úvěrů se poskytuje mnoho). Banka si například zjistí u klienta jeho osobní údaje a finanční situaci. U právnických osob se také analyzuje podíl vlastního a cizího kapitálu ve firmě, zkoumá se podíl krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých zdrojů. Nakonec je pak proveden tzv. přepočet bonity, tj. přepočtou se různé analýzy (likvidity, bonity, rentability aj.), a ten se srovná s ostatními výsledky a poskytovatel rozhodne, zdali může bezpečně úvěr poskytnout.

Výpočet RPSN

RPSN vyjadřuje úrokovou míru, pro kterou se rovná čistá současná hodnota získaných půjček čisté současné hodnotě výdajů (splátek, poplatků apod.), jedná se tedy o takové r, pro které platí následující rovnice

kde

  • m je počet poskytnutých půjček,
  • Ai je výše i-té poskytnuté půjčky,
  • ti je doba (v letech a zlomcích roku ode dne 1. půjčky), kdy byla i-tá půjčka poskytnuta,
  • n je počet plateb,
  • Bj je výše j-té platby (splátky, poplatku atd.),
  • sj doba (v letech a zlomcích roku ode dne 1. půjčky), kdy byl j-tý poplatek zaplacen.
Žebříček nejlepších finančních produktů

Při výběru vhodného produktu Vám může být nápomocen Žebříček nejlepších finančních produktů, který je specialisty společnosti Scott & Rose sestavován na základě každodenního zpracování a analyzování mnoha dat a informací z oblasti finančního trhu.Slovníček pojmů
Americká hypotéka
Americká hypotéka je pojmenování hypotečního úvěru, který není účelově vázán. Jedná se o neúčelový úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti. Finanční prostředky z tohoto úvěru můžete využít k uspokojení všech svých potřeb, není tedy určen vyloženě na nákup nemovitosti, pozemku, provedení rekonstrukce apod.
Nestandardní úvěry
Nestandardní úvěry představují pohledávky, u kterých je splacení v plné výši nejisté.Tyto úvěry jsou zpravidla po splatnosti 91 až 180 dní.
Úroková sazba
Úrok je procentní vyjádření navýšení vypůjčené částky za určité časové období. Pro hypotéky je uváděna úroková sazba roční (per annum - zkratka p.a.). Jedná se o finanční odměnu pro banku (věřitele) za vypůjčení peněz.
Úvěry krátkodobé
Úvěry se splatností do jednoho roku.
Fixace úrokové sazby
Doba fixace úrokové sazby, tj. období na počátku kontraktu, po které se sjednaná úroková sazba nemůže měnit. Pro období do 1 roku včetně zahrnuje i variabilní sazbu.
Refinancování hypotéky
Refinancování hypotéky je splacení již existujícího hypotečního úvěru (meziúvěru) u jedné banky (spořitelny) novým hypotečním úvěrem (meziúvěrem) od jiné banky (spořitelny).
Úvěr
Smlouvou o úvěru se zavazuje věřitel (např. banka), že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.
Úvěry na bydlení
Úvěry poskytnuté domácnostem za účelem pořízení / investování do bydlení, včetně stavby a úpravy bytových nemovitostí.
Hypoteční úvěr
Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.
RPSN
Roční procentní sazba nákladů, tj. sazba zahrnující v sobě kromě úrokových nákladů i všechny související náklady úvěru pro klienta (poplatky apod.).
Úvěrová instituce
Právnická osoba, jejíž činnost spočívá v přijímání vkladů od veřejnosti a v poskytování úvěrů anebo osoba oprávněná k vydávání elektronických peněžních prostředků. V ČR pojmu úvěrová instituce odpovídají banky, spořitelní a úvěrní družstva (družstevní záložny).
Úvěry na spotřebu
Úvěry poskytnuté domácnostem pro osobní účely na spotřebu zboží a služeb.
Konsolidace úvěru
Konsolidací rozumíme sloučení několika úvěrů/půjček v úvěr jeden. Jedná se o velmi účinný nástroj, jak ušetřit na splátkách svých závazků a přitom zefektivnit správu osobních financí. Konsolidaci půjček nebo konsolidaci úvěru je možné aplikovat téměř na všechny druhy půjček a úvěrů.
Sledované úvěry
Sledované úvěry představují pohledávky s nejnižší mírou úvěrového rizika, u kterých je vysoká pravděpodobnost splacení, jsou zpravidla po splatnosti 30 až 90 dní.
Úvěrové riziko
Úvěrové riziko je riziko ztráty banky vyplývající ze selhání smluvní strany tím, že nedostojí svým závazkům podle podmínek smlouvy, na základě které se banka stala věřitelem smluvní strany.
Úvěry nefinančnímu sektoru
Úvěry poskytnuté podnikovému sektoru, tj. korporacím, jejichž základní činnost spočívá ve výrobě zboží a v poskytování nefinančních služeb (tj. služeb mimo peněžnictví a pojišťovnictví). Do sektoru se zahrnují: státní podniky; obchodní společnosti a družstva; příspěvkové organizace; asociace podnikatelů; holdingové společnosti kontrolující skupinu nefinančních podniků, je-li jejich převažující činností produkce zboží a nefinančních služeb; soukromé podniky ve vlastnictví fyzických osob.
Kontokorent
Kontokorent je bankovní služba sjednaná k běžnému účtu, která klientovi dovoluje čerpat z účtu peníze (tzv. kontokorentní úvěr) i v případě, že na účtu nemá dostatečnou hotovost.
Spotřebitelský úvěr
Spotřebitelský úvěr je jeden z úvěrů určený pro jednotlivce na nepodnikatelské účely, typicky nákup (spotřebního zboží, automobilu, vybavení domácnosti a podobně).
Úvěrový účet
Účet, na kterém banka eviduje stav poskytnutého úvěru.
Úvěry obyvatelstvu
Úvěry poskytnuté obyvatelstvu, tj. zaměstnancům získávajícím důchod ve formě náhrad zaměstnancům. Dále do sektoru obyvatelstva patří příjemci důchodu z vlastnictví, příjemci dávek důchodového zabezpečení, příjemci ostatních transferových důchodů (sociálních dávek) a ostatní domácnosti.
Kreditní karty
Tuzemské i mezinárodní platební karty všech typů (klasické, čipové a hybridní) vydané bankou nebo jinou úvěrovou institucí, u nichž jejich majitel nemusí uhradit své závazky bezprostředně, ale má nárok na čerpání revolvingového úvěru do sjednané výše.
Standardní úvěry
Standardní úvěry představují nerizikové pohledávky banky, u nichž nejsou pochyby, že budou plně splaceny.
Úvěry dlouhodobé
Úvěry se splatností delší než pět let.
Úvěry střednědobé
Úvěry s dobou splatnosti v rozmezí jednoho až pěti let.
LTV (loan-to-value ratio)
Poměr úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti.
Úrok
Úrok je peněžitá odměna za půjčení peněz.
Úvěry finančnímu sektoru
Úvěry poskytnuté finančnímu sektoru, tj. finančním korporacím (kromě ČNB a obchodních bank), které se zabývají převážně finančním zprostředkováním nebo pomocnými finančními aktivitami. Finanční sektor obsahuje měnově finanční instituce bez bank, ostatní finanční zprostředkovatele, pomocné finanční instituce a pojišťovací společnosti a penzijní fondy.
Úvěry živnostem
Úvěry poskytované živnostem, tj. osobám samostatně podnikajícím a pracujícím s placenými zaměstnanci.
Zpravodajství - Půjčky
Aktuální data z hypotečního trhuJaké změny nastanou u hypoték od září 2024?Produktové novinky bank v červnu aneb co nového pro nás banky připravily?Air Bank vás odmění za platbu kartou, Česká spořitelna za doporučeníNový žebříček hypotečních úvěrůNová zelená úsporám opět spuštěna

   
 
Minutová půjčka
Minutová půjčka od 4,8 % p.a.
Raiffeisenbank
Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz